Školní vzdělávací program

Název: MŠ Svojí cestou

Počet dětí: Heterogenní skupina (věkově smíšená) ve věku od 2 do 6 let. Maximální počet dětí 12.   

Pedagogové: Bc. Lenka Hadačová, Ing. Lenka Macháčková, Bc. Monika Konečná

Obecná charakteristika

Mateřská škola Svojí cestou navazuje na Montessori klub Srdíčko, který zahájil svoji činnost v březnu 2014. Díky narůstajícímu zájmu rodičů i tím i počtu zapsaných dětí, jsme se rozhodli vybudovat prostory, které by splňovaly veškeré hygienické předpisy a podmínky předepsané vyhláškou č. 410/2005 Sb. o hygienických požadavcích a provoz zařízení a provozoven pro výchovu a vzdělávání dětí a mladistvých. Prostory mateřské školy naleznete na adrese Reinerova 13, České Budějovice 5. Od září 2019 je Mateřská škola Svojí cestou evidována u MŠMT v rejstříku škol a školských zařízení.


Při vedení dětí se zaměřujeme na Montessori pedagogiku, která dětem nabízí všestranný rozvoj a seberealizaci. Děti mají možnost na základě vlastního výběru a aktuálních potřeb pracovat s připravenými pomůckami jak samostatně, tak ve skupinkách. Díky heterogennímu složení třídy mají mladší děti možnost učit se od starších dětí naprosto přirozeným a nenásilným způsobem. Děti vedeme ke vzájemnému respektu a toleranci nejen vůči sobě navzájem, ale i vůči všemu, co nás obklopuje. Nenásilná a respektující komunikace je nedílnou součástí našeho soužití. Snažíme se o naplňování základních lidských potřeb, aby se děti v našem prostředí cítili tělesně, psychicky a sociálně v bezpečí. Pro pobyt venku využíváme vlastní oplocenou zahradu, kde jsou k dispozici herní prvky, které jsou koncipovány dle normy ČSN EN 1176 a ČSN EN 1177. Veškeré herní prvky mají vystavený certifikát bezpečnosti prvku. 

Prostředí

Připravené prostředí

Místo, kde dítě může svobodně jednat, získávat zkušenosti, být činný dle svých individuálních potřeb. Je to prostředí upravené rozměrům dítěte, je příjemné a neměnné - aktivity mají stálé místo. Děti se v něm dokážou orientovat a samostatně pracovat. Obsahuje mnoho předmětů, aktivit a pomůcek, určených pro rozvoj praktických dovedností a rozvoj a zdokonalování dětského intelektu. Didaktické pomůcky jsou zakoupené i vyrobené a odpovídají nárokům RVP.    

Prostor třídy 

Třída, která je zároveň využívána i jako ložnice, splňuje veškeré hygienické požadavky na prostorové podmínky, vybavení, provoz, osvětlení, vytápění a mikroklimatické podmínky (teplota, relativní vlhkost a rychlost proudění vzduchu) stanovené vyhláškou 410/2005 Sb.

Úklid veškerých prostorů je každodenně zajišťován.


Organizace činností

Úklid hraček 

Každá z aktivit je ve třídě zastoupena pouze jednou. Děti s ní mohou pracovat buď samostatně, či po vzájemné dohodě spolupracovat. Po ukončení hry a před dalším výběrem, se pomůcka vrací na původní místo, aby byla k dispozici dalším zájemcům. Tento způsob práce je pro mnohé děti nový a je zapotřebí dát dětem čas, aby si na něj mohly přivyknout. Zpočátku musí být pedagog laskavě důsledný a při osvojování tohoto návyku být dětem nápomocný. Ukončení volné hry dětí a přechod ke společné aktivitě oznamuje písnička, při které děti i pedagog společně uvedou třídu do pořádku.

Stravování 

Při stravování jsou děti vedeny k samostatnosti. Připravují si podložku, talíře i příbory. Po obědě si každý odklízí své použité nádobí, v případě potřeby očistí umazané prostírání a vrátí jej na původní místo. Pitný režim dodržujeme v průběhu celého dne. Děti si samy nalévají vodu (v zimním období čaj) ze džbánků dle potřeby.

Odpočinek 

Denní místnost používáme jako hernu a v čase vymezeném pro odpočinek i jako ložnici. Stohovatelná dětská lehátka vždy rozložíme a po odpočinku složíme. Společně sdílíme čas na pohádku (čteme dětem 20 minut každý den) a poté je pro usnutí malých či spavých dětí zajištěn klid. Děti s menší potřebou spánku vstávají zhruba po 30 minutách odpočinku.

Hygiena 

Děti jsou průběžně upozorňovány na dodržování hygienických zásad. Zdůrazňujeme mytí rukou po příchodu z venku, po použití toalety, před jídlem a po jídle. Dále děti vedeme k zubní hygieně a zaměřujeme se také na hygienické návyky spojené se slušným chováním (používáme kapesník, při kýchání si dáváme ruku před pusu, nemluvíme s plnou pusou). Dětem je umožněn při dodržování pravidla „Když jdu ze třídy, musí to paní učitelka vědět.“ individuální odchod na WC dle potřeby. Malé děti chodí na záchod v doprovodu paní učitelky, která je postupně vede k samostatnosti.

Adaptace 

Při adaptaci na školku respektujeme individualitu každého dítěte. Rodiče mají volný přístup do třídy a mohou společně s dítětem strávit potřebný čas.

Komunikace 

Oční kontakt, přiměřený fyzický kontakt, pohlazení, pomazlení, pochování, prostor pro legraci a humor je nedílnou součástí našeho života ve školce. Dětem dopřáváme svobodu a volnost za předpokladu, že dodržují předem společně dohodnutá a odsouhlasená pravidla. Respektující komunikace je pro nás osvědčeným nástrojem při uskutečňování dobrých záměrů při výchově a vzdělávání.

Rodiče a veřejnost

Rodiče pravidelně zveme na tvořivé adventní a velikonoční dílny. O aktuálních událostech a akcích informujeme rodiče prostřednictvím elektronické pošty. Mateřská škola má v provozu vlastní webové stránky, na kterých je možné shlédnout krátká videa či fotografie pořízené při práci dětí ve školce. O tom, jak se dětem daří, rodiče průběžně informujeme. V případě potřeby je možné domluvit si schůzku s pedagogem, který rodičům podá podrobné požadované informace.    

Třídíme odpadJsme přesvědčení, že třídit odpad smysl má a vedeme k tomu i děti. Třída je vybavena třemi kontejnery, které jsou stejně barevně označené jako kontejnery určené pro sběr tříděného odpadu ve městě. Snažíme se v dětech vytvořit pocit sounáležitosti s přírodou, protože „pokud chceme naučit někoho něco chránit, musíme v něm nejprve k dané věci vytvořit vztah.“

Organizace chodu Montessori Srdíčka


Mateřská škola je pravidelně otevřena od pondělí do pátku od 7.00 hod – 16.30 hod.

Jak vypadá den?

7.00 – 10.00 hod 
Volná hra s připravenými pomůckami, které všestranně rozvíjí osobnost dítěte. Děti si vybírají dle své momentální dosažené úrovně a aktuálních potřeb.
Průběžná svačina.

10.00 – 10.30 hod 
Společná řízená činnost dle zvoleného tématu.

10.30 – 12.00 hod 
Pobyt venku. Chodíme za každého počasí, řídíme se podle hesla. „Není špatného počasí, jsou jen špatně oblečené děti.“

12.00 – 12.45 hod 
Oběd

12.45 – 13.00 hod
Odchod dětí, které jsou pouze na dopolední program.

13.00 – 14.30 hod
Klid na lůžku. Odpočinek začíná četbou knih a po zhruba 30 min zůstávají děti 15 min v úplném klidu, abychom umožnili mladším dětem usnout. Děti s menší potřebou spánku vstávají v 13.45 hod.

14.00 – 15.00 hod
Odpolední volná hra dětí.

14.30 – 15.00 hod
Odpolední svačina

15.00 – 16.30 hod
Pobyt venku, volná hra dětí. Odchod dětí domů.

Adaptační postup

Délka adaptace je závislá na věku a individuálních zvláštnostech dítěte. V počátcích je možné přivádět dítě do mateřské školy v kratších intervalech, pak dle možností prodloužit pobyt dítěte na celé dopoledne (v průběhu 1-2 prvních týdnů). V tomto období je nutno přistupovat k dítěti se zvýšenou trpělivostí a citlivostí, zážitky, které dítě při vstupu do MŠ získá, mohou ovlivnit jeho další postoje. Uvedený adaptační postup důsledně uplatňujeme u dětí dvou a tříletých, dle individuální potřeby samozřejmě také u dětí starších.


Vzdělávací obsah


Základní obsah předškolního vzdělávání v našem klubu byl stanoven tak, aby odpovídal současným trendům ve vzdělávání a vycházel z RVP PV. Protože vše okolo předškolního dítěte by mělo mít přirozený průběh, dohodli jsme se na hlavních integrovaných blocích, které budou v souladu s přírodním rokem: PODZIM – ZIMA – JARO – LÉTO.

Integrovaný blok „Zase všichni spolu“


Charakteristika
Usnadnit dítěti adaptaci na nové prostředí. Seznámení se s prostředím školy, rozvoj základních společenských návyků ve styku s dětmi i dospělými, seznámení se společnými pravidly, rozvíjení pocitu sounáležitosti, pozitivních pocitů k sobě i okolí.
Naše záměry:
 • seznamujeme se s prostředím mateřské školy, s novými kamarády
 • pomáháme dětem s navazováním nových kontaktů s ostatními dětmi
 • umožňujeme postupnou adaptaci v novém prostředí nově příchozím dětem
 • seznamujeme děti s pravidly chování v mateřské škole
 • posilujeme prosociální chování ve vztahu k ostatním
 • osvojujeme si dovednosti v oblasti sebeobsluhy
 • rozvíjíme komunikační dovednosti (dokážu si říct, co potřebuji)
 • posilujeme v dětech schopnost dělat vlastní rozhodnutí a svobodné volby
 • upevňujeme kamarádské vztahy mezi dětmi
 • vytváříme vztah k místu a prostředí, ve kterém žijeme
V úrovni klíčových kompetencí:
1. kompetence k učení
 • vedeme děti k poznávání bezprostředního i vzdálenějšího okolí
 • učíme děti orientovat se v řádu a pravidlech dění ve třídě
2. kompetence k řešení problémů
 • snažíme se děti povzbuzovat při překonávání počátečních problémů v adaptaci na nové prostředí
 • učíme děti vzájemné respektu
 • užívat efektivních způsobů při řešení problémů
3. kompetence komunikativní
 • vedeme děti ke snaze komunikovat s ostatními respektujícím způsobem
 • vedeme děti k přirozenému vyjádření základních potřeb i emocí při každodenních činnostech
4. kompetence sociální a personální
 • vedeme děti k respektování ostatních
 • vytváříme prostor k uvědomění si své vlastní hodnoty a respektu sama k sobě
 • učíme děti být zodpovědnými za své chování a jednání
 • vytváříme společně s dětmi základní pravidla chování a jednání ve třídě
5. kompetence činnostní a občanské
 • vedeme děti k tomu, aby si vážily úsilí a práce svojí i ostatních
 • vedeme děti k osvojení základních pravidel společenského soužití (pozdravy, projevy vděčnosti atd.)
 •  učíme děti vyjádřit svůj nesouhlas s tím, co je mu nepříjemné

Integrovaný blok „Podzim maluje


Charakteristika
Vést děti k vnímání změn v přírodě, přírodních zákonitostí a koloběhu. Poznávat, že svět se mění a my se učíme změny přijímat a být s nimi v souladu. Velký důraz klademe na kladný vztah k přírodě a všemu živému.
Naše záměry:
 • osvojujeme si jednoduché poznatky o světě a o přírodě
 • vnímáme barvy a vůně podzimu
 • pozorujeme změny v přírodě, porovnáváme s předchozím obdobím
 • učíme se změny přijímat a být s nimi v souladu
 • rozšiřujeme poznatky dětí o plodech podzimu, o činnostech v průběhu podzimního období
 • využíváme přírodnin k rozvoji fantazie a tvořivosti dětí
 • pozorujeme přirozený koloběh života zvířat
 • upevňujeme návyky podporující zdravý tělesný i psychický rozvoj každého jedince
 • rozvíjíme pohybové dovednosti v oblasti hrubé motoriky dětí
 • seznamujeme děti s poznatky o ochraně životního prostředí
 • rozvíjíme a využíváme všechny smysly dětí
 • osvojujeme si poznatky o lidském těle
 • učíme děti orientaci v prostoru, pohotovosti a postřehu
 • učíme dětí ovládat svou ruku, lehkost a správné držení tužky
 • podporujeme prosociální chování v dětské herní skupině
 • rozvíjíme u dětí řečové dovednosti – pokusit se o dokončení příběhu
V úrovni klíčových kompetencí:
1. kompetence k učení
 • vedeme děti k soustředěnému pozorování
 • učíme děti získané zkušenosti uplatňovat v praktických situacích
 • učíme děti citlivě vnímat krásu barev, jejich pestrost, vytváříme povědomí o kráse barevného světa
 • vedeme děti k vnímání přírody všemi smysly (vůně, teplota, chuť, tvar a struktura)
2. kompetence k řešení problémů
 • vedeme děti k samostatnému řešení problémů
 • ukazujeme dětem, jak využívat aritmetické dovednosti v běžném životě
 • snažíme u dětí rozvíjet a používat fantazii při hledání řešení různých problémů
3. kompetence komunikativní
 • učíme děti vyjadřovat své pocity různými prostředky
 • rozšiřujeme slovní zásobu dětí
4. kompetence sociální a personální

 • vedeme děti k dodržování společně dohodnutých pravidel
 • učíme děti domluvit se s ostatními
 • vedeme děti k předcházení konfliktů
 • při vzniku konfliktů motivujeme k samostatnosti a k jejich nenásilnému vyřešení

5. kompetence činnostní a občanské
 • vedeme děti k tomu, aby dbaly na svou bezpečnost
 • vedeme děti k osvojování si jednoduchých dovedností v péči o okolí
 • učíme děti dbát na svoje zdraví a pečovat o ně
 • učíme děti k péči a pomoci druhým, lidem i přírodě

Integrovaný blok „Čas očekávání“


Charakteristika
Vést děti k tomu, aby si uvědomovaly, že nejkrásnější čas je s těmi, které máme rádi. Přibližovat dětem lidové zvyklosti a tradice. Rozvoj schopností vytvářet a rozvíjet citové vztahy k okolí, pomoc druhým.
Naše záměry:
 • vytváříme prostor pro setkávání a zážitek
 • osvojujeme si poznatky o rodině, o její struktuře
 • upevňujeme u dětí citové vztahy k rodině
 • navazujeme a rozvíjíme vánoční tradice a zvyklosti
 • přibližujeme vánoční tradice jiných zemí
 • rozvíjíme jemnou motoriku, připravujeme s dětmi různé dárky
 • přibližujeme dětem kouzlo příběhů, dobro a zlo a vlastnosti postav
 • orientujeme se ve spirále
 • probouzíme v dětech výtvarnou fantazii při experimentování a hrách s barvami
 • působíme na estetické vnímání dětí literárními texty
 • prožíváme s dětmi radostně předvánoční čas, plný těšení a očekávání
 • prožíváme radost z možnosti splnit přání druhých
 • učíme děti vyjádřit samostatně myšlenku, přání
 • učíme děti koordinovat lokomoci, sladit pohyby s hudbou
V úrovni klíčových kompetencí:
1. kompetence k učení
 • seznamujeme děti s kulturními odlišnostmi ve světě lidí
 • učíme děti porozumět věcem a jevům, které okolo sebe vidí
 • rozvíjíme pochopení, že všechno má svůj čas
2. kompetence k řešení problémů
 • vedeme děti k využívání vlastních originálních nápadů
 • vedeme děti k využívání logických postupů při řešení praktických problémů
3. kompetence komunikativní
 • vedeme děti výraznému řečovému projevu
 • rozšiřujeme slovní zásobu dětí
4. kompetence sociální a personální
 • učíme děti chovat se zdvořile, ohleduplně a pozorně ke starším a postiženým lidem
 • podporujeme potřebu sounáležitosti
5. kompetence činnostní a občanské
 • učíme děti rozpoznávat slabé i silné stránky jeho osobnosti
 • učíme děti chápat, že všichni lidé mají stejnou hodnotu bez ohledu na věk, národnost, handicap

Integrovaný blok „Paní zima jede“


Charakteristika
Osvojit si elementární poznatky o zimě. Ukazovat pozitivní aspekty každého ročního období. Naučit se vnímat a využívat specifické vlastnosti zimy. Pokračování v seznamování s tradicemi našich předků. Učíme se od přírody, že čas práce střídá čas odpočinku, a že všechno má svůj řád.
Naše záměry:
 • seznamujeme děti charakteristickými znaky ročního období
 • porovnáváme jej s obdobím předchozím
 • orientace v čase (rok, měsíce, týdny, dny)
 • seznamujeme děti s fyzikálními vlastnostmi přírodnin, prožitkové učení
 • pracujeme s netradičními materiály, využíváme je i při hře
 • vedeme děti k péči o své zdraví a bezpečnost
 • rozvíjíme u dětí zvídavost, fantazii a tvořivost
 • poskytujeme dětem prostor pro realizaci vlastních nápadů
 • seznamujeme děti s hudebními nástroji
 • probouzíme u dětí zájem o lidové tradice a zvyklosti, seznamujeme děti s lidovými pranostikami, říkadly a hádankami
 • vytváříme prostor pro relaxaci, učíme děti odpočívat
 • učíme děti vyjádřit hudbu improvizovaným pohybem
 • podporujeme dětskou touhu po poznání a zážitcích
 • rozvíjíme kooperaci, dodržování pravidel při hře
 • rozvíjíme vyjadřovací schopnosti formou popisu
 • vedeme děti k rychlé a pohotové reakci a orientaci v prostoru
 • hrajeme si se slovy – hledáme slova stejně znějící, která se rýmují

V úrovni klíčových kompetencí:
1. kompetence k učení
 • podporujeme dětskou touhu po poznání a zážitcích
 • pomocí experimentování a zkoumání děti získávají poznatky o přírodě
2. kompetence k řešení problémů

 • složitější problémy se učí děti zvládat s pomocí dospělého
 • vedeme děti k tomu, že neúspěch není prohra

3. kompetence komunikativní
 • vedeme děti k povědomí, že lidé se dorozumívají různými jazyky a je možno se jim učit
 • podporujeme děti, aby komunikovaly bez zábran a zřetelně
4. kompetence sociální a personální
 • vedeme děti k dodržování a respektování společně dohodnutých pravidel
 • upozorňujeme děti na nebezpečí setkání s neznámými lidmi, vedeme děti k obezřetnému chování v neznámých situacích
5. kompetence činnostní a občanské
 • učíme děti řídit a vyhodnocovat si svou hru, dokončit započaté
 • učíme děti odhadovat rizika svých nápadů
 • vedeme děti k tomu, aby uměly hájit svá práva a respektovaly práva ostatních

Integrovaný blok „Jaro ťuká na vrátka“


Charakteristika
Pozorování přírodních zákonitostí, rozvíjení pozitivních citů z probouzejícího se jara jako začátku života. Prohlubování kladného vztahu k přírodě, osvojení si základů ekologie. Seznamování s lidovými zvyklostmi a tradicemi v tomto období.
Naše záměry:
 • seznamujeme děti se charakteristickými znaky nadcházejícího ročního období
 • rozvíjíme pohybové dovednosti dětí
 • objevujeme s dětmi znaky probouzející se přírody
 • nasloucháme zvukům přírody
 • objevujeme podmínky pro růst rostlin, práce s hlínou, péče o rostliny
 • pozorujeme počátky nového života, osvojujeme si poznatky o zvířatech
 • napodobujeme zvířata, zachytit charakter zvířat pohybem
 • upevňujeme pocit sounáležitosti s přírodou
 • stavíme obydlí
 • ukazujeme si, jak žijí lidé v jiných kulturách
 • udržujeme čisté životní prostředí, třídíme odpady
 • rozvíjíme v dětech pocit zodpovědnosti za svoje rozhodnutí a chování
 • hrubá motorika, chodíme na výlety
 • seznamujeme děti s lidovými zvyklostmi a tradicemi – Velikonoce
 • rozvíjíme slovní vyjadřování dětí – vyprávění zážitků nebo příběhů
 • slavíme svátek maminek a tatínků
 • jemná motorika, vyrábíme drobné dárky
 • učíme děti rozlišovat poezii a prózu
 • učíme děti hrát na rytmické nástroje – jednoduchý doprovod k písním
 • výslovnost, hlasitost projevu dětí
 • rozvíjíme pohybové schopnosti a dovednosti dětí
V úrovni klíčových kompetencí:
1. kompetence k učení
 • vedeme děti k uplatňování získaných zkušeností v praktických situacích
 • učíme děti klást otázky a hledat na ně odpovědi
 • učíme děti pozorovat, naslouchat a vnímat okolí
2. kompetence k řešení problémů
 • učíme děti všímat si dění a problémů ve svém okolí
 • učíme děti řešit problémy, na které stačí
 • ukazujeme dětem řešení, která jsou funkční a vedou k cíli
3. kompetence komunikativní
 • vedeme děti ke snaze být komunikativní a aktivní v komunikaci
 • vedeme děti k aktivnějšímu používání slovní zásoby a k dokonalejší komunikaci s okolím
4. kompetence sociální a personální
 • vedeme děti k vytváření vlastního názoru
 • vedeme děti k napodobení kladných modelů sociálního chování
 • vedeme děti k uvědomění, že za své jednání odpovídáme a neseme následky
5. kompetence činnostní a občanské
 • vedeme děti k zodpovědnosti za své zdraví
 • vedeme děti k uvědomění si sounáležitosti s okolím
 • vedeme děti k uvědomění si svého vlivu na životní prostředí

Integrovaný blok „Krajina v proměnách“


Charakteristika
Uvědomovat si krajinu jako celek, ale i její jednotlivé části. Zaměřit pozornost na systém lesa, louky, vody i prostředí, ve kterém žijí lidé. Podporovat estetické cítění, vytvářet kladný vztah k životnímu prostředí. Vytvářet pozitivní vztah ke všem formám života. Sledovat provázanost jednotlivých ekosystémů. Hledat cesty jak žít v souladu s přírodou. Vážit si nejen své vlastní práce, ale i práce druhých.
Naše záměry:
 • poznáváme místo, kde žijeme, kam patříme
 • rozlišujeme jednotlivé ekosystém a proměnu krajiny
 • charakterizujeme základní vlastnosti jednotlivých ekosystémů
 • všímáme si rozdílů života ve městě a mimo něj
 • rozvíjíme pohybové dovednosti ve spojení s hudbou
 • určujeme počet prvků ve skupině, porovnáváme množství
 • ověřujeme získané poznatky o živé i neživé přírodě
 • zrakově rozlišujeme počet s orientací na ploše
 • vedeme děti k samostatnému výtvarnému vyjádření, přípravě pomůcek i jejich úklidu
 • procvičujeme ruku, správné držení tužky
 • rozvíjíme u dětí pozitivní sebehodnocení
 • rozvíjíme zájem o psanou podobu jazyka
 • pracujeme s dětmi s encyklopedií, jak se v ní orientovat
 • vedeme děti k uvědomování si základních postojů ke světu a životu vůbec
 • vedeme děti k výtvarnému vyjádření pocitů a představ
 • rozvíjíme u dětí smysl pro tvar
 • procvičujeme výslovnost a obohacujeme slovní zásobu dětí
 • rozvíjíme u dětí fantazii při hře s přírodninami
 • vedeme děti k získávání správných návyků při chování na vozovce
 • seznamujeme děti s technickým pokrokem ve vývoji dopravních prostředků
V úrovni klíčových kompetencí:
1. kompetence k učení

 • vedeme děti k soustředěnosti
 • vedeme děti k vědomému učení
 • vedeme děti k hodnocení svých osobních pokroků a oceňování výkonů druhých

2. kompetence k řešení problémů
 • vedeme děti ke zvládání základních předpočetních představ
 • vedeme děti, aby rozlišovaly funkční a nefunkční řešení
3. kompetence komunikativní
 • rozvíjíme slovní zásobu dětí a vedeme je jasnému formulování svých myšlenek
 • vedeme děti, aby rozuměly slyšenému a dokázaly slovně reagovat
 • vedeme děti k tomu, aby dokázaly využívat všech informačních a komunikačních prostředků
4. kompetence sociální a personální
 • vedeme děti k ohleduplnosti a k tomu, aby pomáhaly druhým
 • vedeme děti k tomu, aby pochopily, že agresivita a násilí nic neřeší
 • vedeme děti k tomu, aby se nebály požádat o pomoc
5. kompetence činnostní a občanské
 • vedeme děti k tomu, aby dokázaly jít za svým cílem a záměrem
 • vedeme děti k pracovitosti, činorodosti a zájmu o dění v okolí
 • vedeme děti k tomu, aby nebyly lhostejné k prostředí, ve kterém žije a aby si uvědomovaly, že se svým chováním a jednání na něm podílí a mohou jej ovlivnit

Integrovaný blok „Objevujeme svět“Charakteristika
Poznávat způsoby cestování, pravidla spojená s bezpečným cestováním, dopravní značky, co k cestování patří, kultura jiných zemí – vůně a chutě.
Naše záměry:
 • rozlišujeme, co je a není bezpečné
 • učíme se dělat správná rozhodnutí a nést za ně odpovědnost
 • rozlišujeme druhy dopravních prostředků a co je pro ně charakteristické
 • porozumění komunikaci za pomoci piktogramů
 • rozlišujeme věci pro cestování potřebné a nepotřebné
 • učíme se zeptat na cestu
 • seznámení s mapou
 • příroda nám pomáhá najít cestu
V úrovni klíčových kompetencí:
1. kompetence k učení
 • vedeme děti k soustředěnosti a vědomému pozorování
 • vedeme děti k experimentování a užívání jednoduchých znaků a symbolů
 • vedeme děti k uplatňování zkušeností v praktických situacích
 • vedeme děti k odhadování vlastních sil a hodnocení svých osobních pokroků
2. kompetence k řešení problémů
 • vedeme děti k řešení problémů na základě bezprostředních zkušeností
 • vedeme děti, aby rozlišovaly funkční a nefunkční řešení
 • rozvíjíme schopnost aktivně řešit vzniklé problémy
 • ukazujeme, že i z chyby jsou důležité při hledání nových cest
3. kompetence komunikativní
 • rozvíjíme slovní zásobu dětí a vedeme je jasnému formulování svých myšlenek
 • vedeme děti, aby rozuměly slyšenému a dokázaly slovně reagovat
 • vedeme děti k tomu, aby dokázaly využívat všech informačních a komunikačních prostředků
 • rozvíjíme povědomí o různosti jazyků a možnost se jim učit poskytujeme možnost pro jejich základy
4. kompetence sociální a personální
 • vedeme děti k ohleduplnosti a k tomu, aby pomáhaly druhým
 • vedeme děti k tomu, aby pochopily, že agresivita a násilí nic neřeší
 • vedeme děti k tomu, aby se nebály požádat o pomoc
 • vedeme děti k vzájemnému respektu
 • vedeme děti k příjímání a uzavírání kompromisů
5. kompetence činnostní a občanské
 • vedeme děti k tomu, aby dokázaly jít za svým cílem a záměrem
 • vedeme děti k pracovitosti, činorodosti a zájmu o dění v okolí
 • vedeme děti k zájmu o druhé a k dění kolem násIntegrované bloky si v TVP dále rozpracováváme do tematických částí (podtémat). Je na každém pedagogovi, jakou formu zpracování si zvolí. Při zpracování tematických částí a každodenní práci s dětmi máme na zřeteli cíle stanovené RVP PV.
Hlavní cíle:
 • rozvíjení dítěte e jeho schopnosti učení
 • osvojeními základů hodnot, na nichž je založena naše společnost
 • získání osobní samostatnosti a schopnosti projevovat se jako samostatná osobnost působící na své okolí

Specifické vzdělávací cíle:
Jsou rozděleny do pěti oblastí, které se v průběhu vzdělávání neustále prolínají, vzájemně se podmiňují a navazují na sebe:
 • Dítě a jeho tělo
Záměr vzdělávacího úsilí – stimulovat a podporovat růst a neurosvalový vývoj dítěte, podporovat fyzickou pohodu, zlepšovat tělesnou zdatnost i pohybovou a zdravotní kulturu, rozvíjet pohybové i manipulační dovednosti dítěte, učit jej sebeobslužným dovednostem a vést je ke zdravým životním postojům.
 • Dítě a jeho psychika
Záměr vzdělávacího úsilí – rozvíjet duševní pohodu dítěte, psychickou zdatnost, jeho intelekt, řeč a jazyk, poznávací procesy a funkce, jeho city i vůli, stejně tak i jeho sebepojetí a sebenahlížení, jeho kreativitu a sebevyjádření.
 • Dítě a ten druhý
Záměr vzdělávacího úsilí – utvářet vztahy dítěte k jinému dítěti či dospělému, posilovat, kultivovat a obohacovat jejich vzájemnou komunikaci a zajišťovat pohodu těchto vztahů.
 • Dítě a společnost
Záměr vzdělávacího úsilí – uvést dítě do společnosti ostatních lidí, do života v lidské společnosti i do světa kultury a umění, pomoci dítěti osvojit si potřebné dovednosti, návyky i postoje, přijmout základní všeobecné, uznávané společenské, morální a estetické hodnoty a podílet se na utváření společenské pohody.
 • Dítě a jeho svět
Záměr vzdělávacího úsilí – založit u dítěte elementární povědomí o okolním světě a jeho dění, o vlivu člověka na životní prostředí počínaje nejbližším okolím a konče globálními problémy celosvětového dosahu, vytvořit základy pro otevřený a odpovědný postoj dítěte (člověka) k životnímu prostředí.
Denní součástí naší pedagogické práce je tvořivá improvizace, pružné a citlivé reagování na okamžitou situaci. Děti získáváme vhodnou motivací ke spolupráci, předáváme jim nové poznatky a vedeme je k citovému prožívání bezprostředních vztahů k okolí. Každé dítě vnímáme jako osobnost. Výsledkem musí být pohoda a prožitek dětí, jejich zaujetí pro činnost a radostný pobyt v naší mateřské škole.